Sadr Region Ha Mosaic,   
    

      Charles Ward