Sh2 274 Medusa Nebula,   
    

      Stephen Migol