Antares and RHO Ophiuchi region,   
    

      Ivaylo Stoynov