Flame and horse,   
    

      Kristof Piotrowski