LBN777 - Baby Eagle Nebula,   
    

      Richard Bratt