IC405, IC410, IC417, NGC1931, NGC1893, NGC1907, M38, Do16, LBN791, LBN795-6, LBN807, vdB34, vdB39; Auriga,   
    

      Thomas V. Davis