Sh2-101 Tulip Nebula,   
    

      Graem Lourens