Small Magellanic Cloud and 47 Tuc,   
    

      Wei-Hao Wang