NGC 5128 Centaurus A - LRGB,   
    

      Zheng Fu