NGC6946 - the Fireworks,   
    

      Gianni Cerrato