JUPITER 2019-08-17 19:59.7 UT,   
    

      Antonio Vilchez