Messier 8 (The Lagoon Nebula),   
    

      Jian Yuan Peng