JUPITER -ROTATION- 2021-10-12  19:20-21:04 UT, Antonio Vilchez