C/2013 R1 (Lovejoy) - November 24, 2013,   
    

      Steve Rosenow