Simeis 147 - I atto,   
    

      Elio - fotodistelle.