Messier 020 - Trifid Nebula,   
    

      MRPryor