SH2-240 Simeis 147 Supernova remnant,   
    

      1074j