Wolf-Rayet star WR134 (Ring nebula),   
    

      Erik Pirtala