JUPITER -ROTATION- 2021-09-10  20:13-23:25 UT, Antonio Vilchez