NGC 456, 460, 465 region of the SMC,   
    

      Alexandr Zaytsev