Spaghetti Nebula (Sh2-240 / Simeis 147), Jason dain