Spaghetti Nebula (Sh2-240 / Simeis 147),   
    

      Jason dain