Spaghetti Nebula Sh2-240 (Simeis147) HOO,   
    

      m_abdulkareem