Messier 66 (a.k.a. NGC 3627) - LRGB,   
    

      Jian Yuan Peng