Coalsack dark nebula on Cru / Cen boundary, Alexandr Zaytsev