Vela Supernova Remnant,   
    

      Yovin Yahathugoda