Clavius and company,   
    

      Khisamutdinov Maksim