Dawn Flats with new ZWO 071 Mcpro,   
    

      Elmiko