NGC2174 (Monkey Head Nebula) SHO + RGB stars,   
    

      Jian Yuan Peng