Moon 09.08.2020. Pythagoras...,   
    

      Sergei Sankov