Jones-Emberson 1 (PK164+31.1),   
    

      Atsushi Ono