JUPITER -ROTATION- 2021-10-12 19:20-21:04 UT,   
    

      Antonio Vilchez