JUPITER 2021-11-08 18:20 UT,   
    

      Antonio Vilchez