These are the users that follow THIAGO GILBERTO DO PRADO mutually.